Regulamin korzystania z obiektów sportowych w Bytowie

Regulamin korzystania z obiektów sportowych w Bytowie

Obiekty sportowe i rekreacyjne zarządzane przez Kompleks Basenowo — Rekreacyjny Sp. z o.o. w Bytowie przy ul. Mickiewicza 13:
1) stadion piłkarski,
2) boisko piłkarskie ze sztuczną nawierzchnią,
3) boisko asfaltowe/lodowisko,
4) scena “Leśna”,
5) plac rekreacyjny,
6) sala sportowa

1. Obiekty sportowe udostępniane są codziennie w godzinach 8:00 — 22:00.
2. Obiekty sportowe udostępniane są szkołom, klubom sportowym, stowarzyszeniom, zakładom pracy i osobom fizycznym na podstawie umów lub zgody wyrażonej przez Zarząd Spółki.
3. Harmonogram imprez oraz rozkład zajęć przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych dla grup zorganizowanych i osób indywidualnych ustala upoważniony przez Zarząd pracownik spółki.
4. Kluby sportowe oraz grupy zorganizowane mogą prowadzić zajęcia wyłącznie pod kierunkiem trenera lub instruktora, którzy ponoszą odpowiedzialność za grupę.
5. W czasie trwania biletowanych zawodach sportowych na stadionie mogą przebywać oraz korzystać z urządzeń stadionowych tylko osoby posiadające przy sobie ważną kartę wstępu lub inny dowód uprawniający do przebywania na obiekcie.
6. Widzowie muszą zajmować miejsca określone na karcie wstępu.
7. Każdy jest zobowiązany, przy wejściu na stadion, bez wezwania okazywać służbie porządkowej swoją kartę wstępu lub swój dowód uprawniający do wstępu i na żądanie wręczyć do sprawdzenia.
8. Służba porządkowa jest uprawniona do sprawdzenia osób — również przy użyciu środków technicznych, celem stwierdzenia czy nie stanowią one zagrożenia bezpieczeństwa z powodu spożycia alkoholu lub narkotyków albo wskutek wnoszenia broni lub przedmiotów niebezpiecznych.
9. Osoby, które nie posiadają kart wstępu i osoby stwarzające ryzyko niebezpieczeństwa nie będą wpuszczane na stadion.
10. Ze względów bezpieczeństwa widzowie są zobowiązani, na żądanie policji albo służby porządkowej, zajmować miejsca inne niż wskazane na kartach wstępu, również w innych sektorach.
11. Wszystkie wejścia i wyjścia oraz drogi ewakuacyjne muszą być utrzymane w stanie wolnym.
12. Zarządca nie odpowiada za bezpieczeństwo osób korzystających ze Stadionu.
13. Za bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezach masowych odpowiada Organizator, na którym spoczywa obowiązek przygotowania imprezy zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
14. Za rzeczy pozostawione na terenie obiektów zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
15. Zabrania się wykorzystywania urządzeń niezgodnie z ich przeznaczeniem oraz samodzielnego przestawiania sprzętu sportowego.
16. Korzystający z obiektów ponoszą odpowiedzialność materialną za ich zniszczenia i dewastację (sprzęt sportowy, szatnie, trybuny dla kibiców i inne wykorzystywane z pomieszczenia). Jednocześnie korzystający są zobowiązani do zgłaszania wyrządzonych szkód pracownikom Spółki.
17. Organizatorzy imprez masowych mają obowiązek określić szczegółowy sposób zachowania się uczestników podczas ich trwania z uwzględnieniem niniejszego Regulaminu.
18. Na terenie całego obiektu obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu w budynkach oraz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych i środków odurzających.
19. Zabrania się wnoszenia na stadion następujących przedmiotów:
a) broni wszelkiego rodzaju,
b) przedmiotów, które mogą być użyte jako broń lub pociski,
c) pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących,
d) butelek, kubków, dzbanków lub puszek, wykonywanych z kruchego, pękającego lub szczególnie twardego materiału,
e) przedmiotów o dużej objętości jak: drabiny, stołki, krzesła, skrzynie, walizki itp.
f) fajerwerków, kół świecących i innych środków pirotechnicznych,
g) drzewców do flag i transparentów,
h) instrumentów do wytwarzania hałasu z napędem mechanicznym,
i) napojów alkoholowych,
j) zwierząt.
Ponadto zakazuje się:
a) wchodzenia lub przechodzenia przez budowle i urządzenia nie przeznaczone dla powszechnego użytku; szczególnie fasady, płoty, mury, ogrodzenia boiska, zamknięcia, urządzenia oświetleniowe, pomosty kamerowe, drzewa, maszty wszelkiego rodzaju oraz dachy,
b) wchodzenia na obszary, które nie są dopuszczone dla widzów (np. boisko, pomieszczenia wewnętrzne, pomieszczenia służbowe),
c) rzucania wszelkimi przedmiotami,
d) rozniecania ognia, zapalania fajerwerków lub kół świecących,
e) sprzedawania towarów i kart wstępu bez zezwolenia, rozdawania druków i przeprowadzania zbiórek,
f) pisania na budowlach, urządzeniach lub drogach, ich malowania i oklejania,
g) załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania stadionu w inny sposób, szczególnie przez wyrzucanie przedmiotów.
20. W trakcie imprezy masowej prawo do wjazdu na wyznaczone parkingi mają tylko osoby upoważnione przez Zarządcę obiektów.
21. Parkowanie pojazdów na chodnikach i terenach zielonych jest zabronione.
22. Wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu zobowiązane są do podporządkowania się poleceniom pracowników Spółki, służb porządkowych, Policji, Państwowej Straży Pożarnej.
23. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócać porządek lub nie będą przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu będą zmuszone do opuszczenia obiektu i zostaną pociągnięte do odpowiedzialności karno-administracyjnej.
24. Cały obszar stadionu piłkarskiego podlega ciągłemu monitoringowi wizyjnemu, a podczas rozgrywek piłkarskich dodatkowo prowadzona jest rejestracja dźwięku.