Regulamin Imprez Masowych

REGULAMIN IMPREZ MASOWYCH – MECZE PIŁKI NOŻNEJ

Zakres obowiązywania
1. Regulamin dotyczy imprez masowych – meczów piłki nożnej, organizowanych przez MKS Bytovia Bytów na terenie stadionu Kompleksu Basenowego NIMFA przy ul. Mickiewicza 13 w Bytowie.
2. Regulamin określa warunki udziału i zasady zachowania się uczestników imprezy masowej, w tym w szczególności postanowienia regulujące:
I. Obowiązki uczestników imprezy.
II. Warunki uczestnictwa.
III. Uprawnienia uczestników imprezy masowej.
IV. Odpowiedzialność uczestników imprezy za zachowanie niezgodne z regulaminem.
3. Regulamin imprezy masowej udostępniony jest dla uczestników imprezy masowej przy kasach, wejściach oraz na stronie internetowej: www.bytoviabytow.pl.

Sposób organizacji imprezy masowej
1. Za bezpieczeństwo imprezy masowej w miejscu i czasie jej trwania odpowiada organizator imprezy masowej.
2. Impreza jest odpłatna i dostępna dla osób posiadających karty wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej (bilety jednorazowe, karnety, imienne zaproszenia) oraz w przypadku ligi zawodowej imienne karty kibica, wydane zgodnie z właściwością przez przedmiot zarządzający tymi rozgrywkami bądź w uzgodnieniu z nim przez zrzeszone w nim kluby.
3. Do zakupu lub bezpłatnego otrzymania karty wstępu, o których mowa w ust.2, uprawnione są osoby po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku rozgrywek ligi zawodowej także posiadające imienną kartę kibica.
4. Dokumenty, o których mowa w ust.2 są imienne i nie podlegają przekazywaniu lub odsprzedaży.

Obowiązki uczestnika imprezy masowej
1. Uczestnik imprezy jest obowiązany:
I. Nie zakłócać porządku publicznego.
II. Przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu.
III. Posiadać przy sobie i okazywać każdorazowo na żądanie służb porządkowych lub informacyjnych imprezy masowej dokument uprawniający do wejścia i przebywania na imprezie oraz dokument tożsamości bądź w przypadku ligi zawodowej wydaną w ramach tej ligi kartę kibica.
IV. Zajmować miejsce określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na imprezę masową.
V. Nie zagrażać bezpieczeństwu innych osób obecnych na imprezie masowej.
VI. Stosować się do poleceń porządkowych wydawanych przez służby porządkowe i służby informacyjne organizatora imprezy masowej, a w przypadku interwencji funkcjonariuszy Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej lub pracowników innych uprawnionych służb i organów – do wykonywania ich poleceń.
2. Ze względu na bezpieczeństwo imprezy masowej uczestnicy imprezy masowej, zobowiązani są zajmować miejsca określone w dokumencie uprawniającym do wejścia na obiekt.

Warunki uczestnictwa w imprezie masowej – mecze piłki nożnej
1. Zakazuje się wstępu na imprezę masową – mecze piłki nożnej osobie:
I. Wobec której zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową.
II. Wobec której wydano zakaz zagraniczny lub zakaz klubowy.
III. Odmawiającej poddania czynnością określonym w art.20 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
IV. Znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
V. Zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
VI. Małoletniej do lat 13-stu, nie będącej pod opieką dorosłych.
2. Podczas imprezy masowej – meczu piłki nożnej zabrania się w szczególności:
I. Używania elementów odzieży lub przedmiotu do zakrycia twarzy celem uniemożliwienia lub utrudnienia identyfikacji.
II. Głoszenia i wywieszania haseł o treściach obscenicznych, wulgarnych i rasistowskich, nawoływania do waśni na tle międzynarodowym, religijnym, społecznym, itp.
III. Rzucania przedmiotami.
IV. Spożywania alkoholu, zażywania środków odurzających lub substancji psychotropowych.
V. Uporczywego stania poza miejscami zajmowanymi przez kibiców uczestniczących w zorganizowanym dopingu w sektorach wskazanych przez organizatora.
VI. Rozniecania i podsycania ognia w tym rac, gejzerów, wulkanów, fajerwerków.
VII. Zabrania się wnoszenia na imprezę masową i posiadania przez osoby w niej uczestniczące broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.
IX. Umieszczania transparentów lub flag w sposób ograniczający widoczność innym uczestnikom imprezy lub w sposób ograniczający widoczność wyjść ewakuacyjnych.
X. Załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami i zaśmiecania terenu stadionu, a także niszczenia infrastruktury obiektu.
XI. Nieuzasadnionego zajmowania miejsc w ciągach komunikacyjnych oraz w rejonie dróg ewakuacyjnych.
3. Zabrania się wnoszenia i posiadania na imprezie masowej – meczu piłki nożnej:
I. Broni, amunicji oraz innych niebezpiecznych przedmiotów, mogących stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi lub mienia.
II. Materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych oraz substancji o podobnym działaniu oraz wszelkiego rodzaju materiałów pożarowo niebezpiecznych.
III. Pojemników na płyny lub produkty spożywcze wykonane z twardych materiałów, w tym butelek plastikowych.
IV. Alkoholu, środków odurzających i psychotropowych lub innych podobnie działających środków.
V. Kasków, kastetów, parasoli o ostrym zakończeniu i innych narzędzi, których użycie może zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy masowej.
VI. Materiałów, zawierających treści rasistowskie, polityczne, ksenofobiczne lub wulgarne.
VII. Pojemników do rozpylania gazu, substancji żrących lub farbujących.
VIII. Toreb oraz instrumentów z napędem mechanicznym lub elektrycznym.
IX. Wskaźników laserowych.
X. Przedmiotów, które z uwagi na swe kształty lub rozmiary nie mogą być schowane pod siedzenie.
XI. Materiałów reklamowych za wyjątkiem dopuszczonych za pisemną zgodą organizatora imprezy/ właściciela /zarządcy/ użytkownika obiektu.
XII. Kamer i aparatów fotograficznych oraz innych tego typu urządzeń rejestrujących dźwięk oraz obraz, za wyjątkiem przeznaczonych do ściśle prywatnego użytku.
XIII. Urządzeń służących do przesyłania obrazu, dźwięku, opisów wydarzeń poprzez Internet lub inne formy przekazu za wyjątkiem dopuszczonych za zgodą organizatora.
XIV. Wprowadzania zwierząt, za wyjątkiem psów – przewodników.
4. Zabrania się wchodzenia w miejsca nie przeznaczone dla publiczności. Zakaz dotyczy w szczególności:
I. Terenu na którym rozgrywane są zawody sportowe.
II. Budowli i urządzeń nie przeznaczonych dla powszechnego użytku.
III. Fasady obiektu.
IV. Płotów.
V. Murów.
VI. Ogrodzeń.
VII. Dachów stadionu.
VIII. Urządzeń oświetleniowych.
IX. Pomostów kamerowych.
X. Drzew.
XI. Masztów.
XII. Urządzeń i pomieszczeń do których dostęp mają wyłącznie służby specjalistyczne lub przedstawiciele organizatora imprezy.
5. Poprzez zakup biletu, karnetu lub wejścia w posiadanie dokumentu uprawniającego do uczestnictwa w imprezie masowej – meczu piłki nożnej uczestnik imprezy udziela zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych niezbędnych do spełnienia wymogów ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych w zakresie identyfikacji osób.

Dane, o których mowa muszą być przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Uprawnienia uczestnika imprezy masowej – mecze piłki nożnej

1. Uczestnik imprezy masowej ma prawo:
I. Przebywać na terenie stadionu w trakcie trwania imprezy masowej, tj. od chwili udostępnienia obiektu przez organizatora do czasu zakończenia imprezy masowej.
II. Do informacji o umiejscowieniu punktów medycznych, informacyjnych, gastronomicznych i sanitarnych, a także o wymogach bezpieczeństwa określonych przez Organizatora lub służby ratownicze.
III. Korzystać z urządzeń, w tym z zaplecza higieniczno-sanitarnego, które są udostępnione do ogólnego użytku, w sposób zgodny z ich przeznaczeniem.
IV. Korzystać z pomocy medycznej na imprezie.
V. Na imprezie masowej, z wyłączeniem imprezy masowej podwyższonego ryzyka, dozwolone są sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych zawierających nie więcej niż 3,5% alkoholu, sprzedaż, podawanie i spożywanie napojów alkoholowych mogą odbywać się wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.
2. Uczestnik imprezy masowej jest uprawniony do:
I. Żądania od organizatora zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety lub karty wstępu uprawniające do udziału w imprezie masowej, powstałych z winy organizatora.
II. Roszczenia zwrotu kosztów za powstałe szkody, które wynikły z winy organizatora na ternie i trakcie trwania imprezy masowej.