Polityka antydyskryminacyjna MKS Bytovia Bytów

MKS Bytovia Bytów, zwany dalej Klubem w oparciu o 10.punktowy plan UEFA dotyczący rasizmu przyjmuje następujące formy zwalczania rasizmu oraz nietolerancji.

I. STOWARZYSZENIE, ZAWODNICY, SZTAB SZKOLENIOWY.
1. Piłkarze i sztab szkoleniowy, którzy często są wzorami do naśladowania, powinni wystrzegać się rasistowskiego zachowania w każdych okolicznościach. Osoby te powinny pamiętać, że fundamentalnymi wartościami sportu są: rywalizacja fair play, wzajemny szacunek i tolerancja.
2. Piłkarze i sztab szkoleniowy powinni reagować i informować odpowiednie władze o niestosownych zachowaniach oraz włączać się do wszelkiego rodzaju akcji mających na celu zwalczanie rasizmu i nietolerancji.
3. Klub będzie wyciągał konsekwencje wobec piłkarzy, którzy w sposób wyraźny dopuszczą się zachowania rasistowskiego, niezależnie od postępowania dyscyplinarnego wszczętego przez odpowiednie organy organizatora rozgrywek. Takie same konsekwencje będą wyciągane w stosunku do członków sztabu szkoleniowego.
4. Klub zdecydowanie potępia przejawy rasizmu oraz nietolerancji, które mogą mieć miejsce podczas organizowanych rozgrywek i nie będzie bagatelizował jakichkolwiek aktów rasistowskich mających miejsce podczas imprez sportowych.
5. Klub zdecydowanie będzie zapobiegać akcjom kibiców o charakterze rasistowskim a w przypadkach tego wymagających będzie reagował poprzez usuwanie obraźliwych napisów, wygaszanie emocji poprzez apele spikera.
6. Klub nie rozpowszechnia materiałów rasistowskich w mediach klubowych a wszelkie wlepki, graffiti, transparenty oraz napisy o tematyce rasistowskiej będą usuwane z terenu stadionu.

II. KIBICE I ZAKUP BILETÓW/KARNETÓW.
1. Każdy człowiek niezależnie od płci, rasy, koloru skóry, narodowości, wyznania religijnego czy orientacji seksualnej może zostać kibicem MKS Bytovii Bytów i uczestniczyć w imprezach masowych organizowanych przez Klub.
2. Każda osoba nabywająca lub otrzymująca bilet/karnet wyraża jednocześnie zgodę na zapisy regulaminu imprezy masowej oraz przestrzeganie zasad polityki antydyskryminacyjnej umieszczonej na stronie internetowej Klubu.

III. IMPREZA MASOWA I JEJ PRZEBIEG.
1. Podczas imprezy spiker zawodów każdorazowo zobowiązany jest do reagowania na wszelkiego rodzaju formy przejawu rasizmu i nietolerancji poprzez system stadionowego nagłośnienia.
2. Członkowie służby informacyjnej i porządkowej obecni podczas imprez sportowych organizowanych na Stadionie powinni mieć ukończone szkolenie „Stewarding – najwyższa jakość imprez” – zgodnie z zaleceniami PZPN. Jednym z istotnych zagadnień szkolenia jest zwalczanie rasizmu, ksenofobi, antysemityzmu i nietolerancji podczas imprez sportowych na poziomie krajowym.
3. Każdy pracownik ochrony jest zobowiązany do natychmiastowego reagowania na wszelkiego rodzaju przejawy dyskryminacji, rasizmu oraz nietolerancji wobec osób przebywających na stadionie podczas imprezy sportowej.
4. Z każdego incydentu na tle rasistowskim lub innym o charakterze dyskryminacyjnym jest sporządzany raport a sprawie nadany zostaje odpowiedni dalszy ciąg postępowania.
5. Pracownicy wyznaczeni do kontaktów z kibicami (SLO) utrzymują stały kontakt przed, w trakcie oraz po meczach w celu analizowaniu zagrożeń i zapobieganiu im u źródeł.
6. Kierownik ds. bezpieczeństwa pracujący przy imprezach masowych w Klubie, odpowiedzialny jest za odpowiedni poziom wyszkolenia pracowników służb porządkowych oraz ochrony a także przeprowadzania pogadanek z zawodnikami i trenerami.

IV. POLITYKA ZATRUDNIENIA.
1. Polityka zatrudniania pracowników w Klubie nie ma w sobie żadnych znamion rasizmu czy dyskryminacji. Na przełomie ostatnich lat w pierwszej drużynie zatrudnieni byli zawodnicy reprezentujący różne narodowości, wyznania oraz kolor skóry.
2. Żaden z kwestionariuszy osobowych ani dokumenty personalne nie zawierają wpisów dotyczących wyznania lub innych aspektów mogących skutkować przejawami dyskryminacji pod tym względem.